FOTO // Vești bune! Mai puțini contaminați și mai mulți vindecați. Autoritățile au prezentat dinamica COVID-19

6 iulie 2020 12:000 comments
FOTO // Vești bune! Mai puțini contaminați și mai mulți vindecați. Autoritățile au prezentat dinamica COVID-19

Numărul de contaminări cu COVID-19 a înregistrat, săptămâna trecută, o diminuare cu 24%, comparativ cu săptămâna precedentă. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, numărul cazurilor noi de infectați a fost de 1564 față de 2050, la sfârșitul lunii mai. De asemenea, săptămâna trecută numărul de cazuri […]

Citeşte mai mult ›

30 de gherete de pe strada Armenească au fost evacuate, în locul acestora va fi amenajata o parcare pentru mașini

3 iulie 2020 16:200 comments
30 de gherete de pe strada Armenească au fost evacuate, în locul acestora va fi amenajata o parcare pentru mașini

Cele 30 de gherete din fața Pieței Centrale, de pe strada Armenească, au fost evacuate. Potrivit primarului general Ion Ceban, urmează să fie evacuate și fundațiile de beton, lăsate în urma acestora. Edilul capitalei afirmă în locul acestor gherete va fi amenajată o parcare pentru mașini. „Acţiunile noastre, în acest […]

Citeşte mai mult ›

Grădinițele și-ar putea relua activitatea după 15 iulie, doar dacă situația epidemiologică se va ameliora

13:170 comments
Grădinițele și-ar putea relua activitatea după 15 iulie, doar dacă situația epidemiologică se va ameliora

Președintele Igor Dodon susține că datorită dinamicii în scădere a numărului de contaminări cu COVID-19, din 15 iulie, ar putea fi anulate mai multe restricții impuse în perioada pandemiei. Este vorba despre reluarea activității grădinițelor, anularea obligativității plasării în carantină a persoanelor care revin din străinătate. ”Dacă această dinamică va […]

Citeşte mai mult ›

SONDAJ // Jumătate din respondenți susțin ideea declanșării alegerilor parlamentare anticipate

2 iulie 2020 14:450 comments
SONDAJ // Jumătate din respondenți susțin ideea declanșării alegerilor parlamentare anticipate

  Jumătate din populația cu drept de vot susține ideea declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Datele se conțin în Barometrul Socio-Politic pentru luna iunie, prezentat astăzi de IMAS. Potrivit sondajului, 50% dintre persoanele intervievate au declarat că își doresc declanșarea anticipatelor, având în vedere situația politică actuală. În același timp, 44% […]

Citeşte mai mult ›

Ajutor de la stat pentru urmașii angajaților medicali, care au decedat de COVID-19

1 iulie 2020 15:550 comments
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 5, 2020: Medical workers in protective suits in a ward at the Novomoskovsky multipurpose medical center for patients suspected of the COVID-19 coronavirus infection and passengers with acute respiratory viral infection (ARVI) symptoms arriving from countries with unfavorable epidemiological situation. Press Office of the Moscow Healthcare Department/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèêè â ïàëàòå ìíîãîïðîôèëüíîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà "Íîâîìîñêîâñêèé".  ìåäöåíòð ãîñïèòàëèçèðóþò ïàöèåíòîâ ñ ïîäîçðåíèåì íà êîðîíàâèðóñ COVID-19, òàêæå îí ïðèíèìàåò ïàññàæèðîâ, ïðèáûâøèõ â Ìîñêâó èç ñòðàí ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé ñ ñèìïòîìàìè ÎÐÂÈ. Ïðåññ-ñëóæáà Äåïàðòàìåíòà Çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêâû/ÒÀÑÑ

Urmașii personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 vor primi indemnizații de stat. Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului asupra modificărilor la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De dreptul la indemnizație vor beneficia soțul, pentru o perioadă de 5 ani; copiii până […]

Citeşte mai mult ›

Pe strada Kiev din capitală au loc lucrări de reparație

15:400 comments
Pe strada Kiev din capitală au loc lucrări de reparație

O porţiune din trotuarul de pe str. Kiev, care necesita reparaţie capitală a intrat în reparație. Potrivit primarului Ion Ceban, lucrările sunt efectuate de către un agent economic. Edilul afirmă că în loc asfaltul care este plasat, se aplică pavaj. „Astfel de propuneri au venit din partea mai multor agenți […]

Citeşte mai mult ›