Expert-Grup: De unde vine și cât ne costă corupția în municipiul Chișinău?

7 aprilie 2017 7:530 comentariiVizualizări:
Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” face publice rezultatele studiului privind evaluarea impactului corupției asupra bunei guvernări a municipiului Chișinău. Potrivit experților, riscurile corupționale pentru serviciile prestate de administrația locală a municipiului Chișinău se estimează la 111,7 milioane lei anual. Doar taxele neoficiale pentru eliberarea autorizațiilor în domeniul construcțiilor, publicității și comerțului s-ar cifra la 6 milioane lei pe an.

Evaluarea impactului corupției asupra bunei guvernări a municipiului Chișinău
Potrivit autorilor, cadrul legal existent prezintă 2 constrângeri importante și anume: existența lacunelor în cadrul noii legi privind statutul municipiului Chișinău, care lasă spațiu pentru deciziile unilaterale ale Primarului General, dar și legislația existentă cu privire la privatizarea terenurilor, a spațiilor nelocuite și a terenului aferent, care permite privatizarea terenurilor și a spațiilor nelocuibile cu mult sub prețul pieței.
Instabilitatea procesului bugetar municipal, cauzată de întârzierile aprobării Legii Bugetului și tradiționalele dispute din cadrul Consiliului Municipal, prezintă un risc sporit de corupție, în lipsa unui sistem fiscal bine pus la punct, în care taxele și impozitele locale pot fi utilizate drept instrument de influență și corupere administrativă. Cele mai importante surse de corupție la acest capitol sunt impozitele pe bunurile imobiliare cu destinaţie comercială şi industrială, taxa de piață, taxa pentru unităţile comerciale.
Competențele Municipiului Chișinău. Întrucât or. Chișinău nu are o autoritate publică locală de nivelul I, funcțiile corespunzătoare acestui nivel sunt exercitate de APL de nivelul II, adică de Primăria MC și CMC. Astfel, în conformitate cu legislația generală și Legea privind statutul mun. Chișinău, CMC cumulează competențe exclusive atribuite nivelului I și II: servicii comunale, utilități publice, transport public, planificare urbană, administrare patrimoniu municipal, dezvoltare economică locala ș.a.

Cadrul legal. Activitatea în Municipiul Chișinău este organizată în bază legilor generale privind administrarea publică locală, finanțele publice, precum și în baza statutului municipiului Chișinău. Cadrul legal existent este sursa a câtorva riscuri majore de corupție din cauza următoarelor constrângeri: (i) noua lege privind statutul municipiului Chișinău lasă prea mult spațiu pentru deciziile unilaterale ale Primarului General, (ii) legislația existentă cu privire la privatizarea terenurilor, a spațiilor nelocuite și a terenului aferent, a privatizării în baza deținerii locațiunii permite privatizarea terenurilor și a spațiilor nelocuibile cu mult sub prețul pieței.

Bugetul municipal. Procesul bugetar în mun. Chișinău este unul extrem de instabil, cauzat de întârzieri în aprobarea Legii Bugetului de Stat, dar și de tradiționalele dispute în Consiliul Municipal. Întârzierile variază între 75 și 270 de zile, chiar și atunci când, la nivel central, calendarul a fost respectat. În 2015, veniturile bugetare au constituit 3,1 miliarde lei, iar cheltuielile – 3,3 miliarde lei, însă doar circa 14% din veniturile totale au constituit venituri proprii. Această categorie de venituri este în scădere în medie cu 0.04 pp față de anii precedenți. Restul veniturilor provin în special din contul impozitelor pe venit ale persoanelor fizice (circa 30% anual) și al transferurilor (circa 50% anual). Principalul risc de corupție la acest capitol îl constituie lipsa unui sistem fiscal bine pus la punct, taxele și impozitele locale putând fi utilizate ca instrument de influență și corupere administrativă. Cele mai importante surse ale riscurilor de corupție sunt impozitele pe bunurile imobiliare cu destinaţie comercială şi industrială, taxa de piață, taxa pentru unităţile comerciale.

Serviciile și bunurile publice prestate de APL Chișinău și riscurile de corupție. Serviciile publice locale disponibile în municipiul Chișinău sunt prestate de către Primărie și direcțiile acesteia sau de întreprinderile și instituțiile special înființate în acest scop. În rezultatul analizei activității Primăriei și direcțiilor CM, a fost stabilit că structurile acestora prestează peste 40 de servicii publice ce țin de responsabilitatea autorității publice locale de nivelul I. În baza analizei și descrierii proceselor, au fost identificate riscurile de corupție și formulate recomandările pentru reducerea acestora. Pe partea serviciilor furnizate de către întreprinderi a fost analizat modul de guvernare, s-au identificat riscurile și au fost formulate recomandări pentru îmbunătățirea managementului. În municipiul Chișinău există 63 de întreprinderi care prestează diferite servicii.

Evaluarea impactului (costului) corupției. O evaluare a costurilor corupției arată că sume importante nu ajung în bugetul municipiului sau reprezintă pierderi directe sau indirecte din beneficiile autorității locale și a consumatorilor. În urma analizei plăților neformale în cadrul a celor mai importante servicii ale primăriei, mai exact eliberarea de autorizații în domeniul construcțiilor, publicității și comerțului,s-a identificat un cost total al plăților neformale de 6 milioane lei. Ulterior, aceleași servicii au fost analizate în funcție de motivul actului de corupție, estimându-se un cost de corupție de 111,7 milioane lei anual. Printre consecințele negative ale corupției pot fi enumerate costurile ridicate ale guvernării, cadrul regulator slab, posibilitatea punerii în pericol a sănătății și siguranței publice, precum și reducerea gradului de răspundere.

Ghișeul unic. Implementarea unui sistem informațional automatizat pentru gestiunea și eliberarea actelor permisive, cu acces la un număr mare de puncte de acces, cum ar fi computere, telefoane mobile, tablete și terminale publice conectate la rețeaua Internet, pot asigura o interacțiune transparentă și eficientă între beneficiari și Primărie. De asemenea, aceasta ar fi cea mai bună soluție pentru reducerea riscurilor de corupție, optimizarea proceselor de prestare a serviciilor publice și reducerea costurilor în procesul de prestare și obținere a serviciilor. Cetățenii și agenții economici vor folosi sistemul pentru solicitarea actelor permisive la distanță și la ghișeele Centrului pentru Deservire a Cetățenilor. Schimbul de documente și informații dintre Primărie și instituțiile implicate se va efectua cu o participare minimă a solicitanților, iar informația despre actele emise va deveni publică și va putea fi accesată de către orice cetățean și funcționar al Primăriei. Pentru solicitanții care nu au acces la Internet, rolul de „front office” poate fi îndeplinit de către Centrul de Deservire a Cetățenilor pentru depunerea documentelor solicitate la eliberarea de acte permisive. Sistemul va fi integrat cu serviciile guvernamentale comune, precum MPay, Msign, Mpass, Mconnect și va fi plasat pe Nourul Guvernamental (MCloud). Implementarea Ghișeului Unic va aduce o sporire a eficienței în medie cu 26%, calculată pe costurile directe totale ale beneficiarilor și autorităților.

Citește publicația

Leave a Reply